Уведомление за поверителност от

„Био Стопанство Лопянко“ ЕООД – администратор на лични данни

Контакти с администратора във връзка с личните данни:

гр. София, ул. Плачковица № 2, ап. 29

тел: 0886075636

email: info@circularedu.com

Във връзка с декларация за съгласие, подписана от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – субект на лични данни

Уведомявамe Ви, че:

Личните Ви данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат споделяни и предавани на трети страни без изричното Ви съгласие.

За защита на личните Ви данни са взети необходимите технически и организационни мерки.

Уведомявам Ви, че имате следните права като субект на данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните:

1. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение от администратора дали се обработват личните Ви данни и ако това е така- да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора на следните адреси: гр. София, ул. Плачковица № 2, ап. 29, email: info@circularedu.com

Администраторът има право да откаже достъп до личните Ви данни в случаите, подробно посочени в чл. 23 от Общия регламент за защита на личните данни или когато това представлява необходима и пропорционална мярка с цел да:

А) не се допусне неблагоприятно засягане на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания;

Б) се защити общественият ред и сигурност;

В) се защити националната сигурност;

Г) се защитят правата и свободите на други лица.

2. Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане в писмен/електронен вид, адресирано до администратора на следния адрес: гр. София, ул. Плачковица № 2, ап. 29, email: info@circularedu.com

 На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора в писмен вид на посочен от Вас имейл или друг контакт за връзка.

3. Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им. Ограничаването се допуска в следните случаи:

когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността;

когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им;

когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви.

За целта, при наличие на някое от горните условия, следва да подадете искане или молба в писмен/електронен вид , адресирано до администратора на следния адрес: гр. София, ул. Плачковица № 2, ап. 29, email: info@circularedu.com. Администраторът следва да отговори на молбата Ви в срок от един месец от получаването й. Отговорът ще бъде изпратен на посочен от Вас адрес или имейл.

4. Като субект на лични данни имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните.

Искане за изтриване може да се подаде при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. За целта следва да подадете искане или молба в писмен/електронен вид , адресирано до администратора на следния адрес: гр. София, ул. Плачковица № 2, ап. 29, email: info@circularedu.com

Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини: А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора

В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

5. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време. Възражението следва да бъде депозирано в писмен/електронен вид , адресирано до администратора на следния адрес: гр. София, ул. Плачковица № 2, ап. 29, email: info@circularedu.com. Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.

6. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

7. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.

8. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени.

Администратор: Био Стопанство Лопянко ЕООД, ЕИК 203091427

Не можете да копирате съдържанието на тази страница