За кого е подходящо това обучение?

Обучението е подходящо за:

 • мениджъри и собственици на частни компании, предприемачи, стартъпи; 
 • държавни служители, общинска администрация, НПО, административен персонал;
 • дизайнери, инженери, индустриални мениджъри и всички експерти, имащи досег до кръговата икономика и нуждаещи се от по-задълбочени знания в посока постигане на индустриална симбиоза;
 • преподаватели в гимназиален етап на образование ;
 • студенти, притежаващи бакалавърска степен.

С какво ще ви бъде полезно това обучение и какви знания, умения и възможности ще получите:

 • Ще усвоите основна терминология и визия как да изграждате нов кръгов бизнес модел и култура в посока устойчивост, рентабилност и растеж; 
 • Ще научите начините и методите за създаване на кръгови модели, както и критериите за оценка на кръговост;
 • Ще разберете защо Кръговата икономика е важен фактор в постигането на заложените критерии в Зелената сделка и какви са начините за финансиране на кръгови бизнес модели;
 • Ще научите за нюансите на взаимовръзката между трите измерения на устойчивостта: общество, околна среда и икономика;
 • Ще разберете какви са ползите и предизвикателствата пред внедряване на кръгови бизнес модели и как да трансформирате цели системи така, че те да бъдат печеливши и устойчиви във времето. 

Накратко казано – ще получите знания и умения и възможност  да оцените предимствата от това обучение в посока развитие на бизнеса ви, уменията ви, както и възможностите за успех, за по-високи приходи и намаляване на разходите, за създаване на нови продукти и пазари. 

Какво ще научите?

Видео урок 1: Устойчивост и устойчиво развитие

 • Цели на ООН за устойчиво развитие (SDGs)
 • Дефиниране на понятието „Устойчивост“ и неговата връзка с  Кръговата икономика
 • Зелената сделка

Видео урок 2: Кръгова икономика и Зелен пакт 

 • Основни политики и стратегии на Зеленият пакт и връзката им с Кръговата икономика
 • Дефиниране на понятието „Кръгова икономика“
 • Разглеждане на модела на пеперудата и 3R – подхода
 • Фундаментални разлики между двата основни потока, участващи в кръговият модел.

Видео урок 3: Концепции и принципи на КИ. Ползи и бариери при прилагане и внедряване моделите на кръгова икономика

 • Основни концепции за Кръговата икономика
 • Фокус върху Биомимикрията и „От люлка до люлка“ концепции
 • Основни принципи при прехода към Кръгова икономика
 • Кои са възобновяемите енергийни източници
 • Ползи от внедряване на кръгови модели и Бариери пред осъществяването им.

Видео урок 4: Управление на прехода към Кръгова икономика

 • Управление на прехода към Кръгова икономика
 • Стратегическо управление на ниша за кръгова икономика
 • Преход към Кръгова икономика – основни елементи и модели
 • Кръгово бизнес моделиране

Видео урок 5: Видове кръгови бизнес модели 

 • Кръгова верига за доставки
 • Продукта като услуга
 • Възстановяване и Рециклиране
 • Удължен жизнен цикъл на продукта
 • Споделени платформи

Видео урок 6: Кръгови икономически бизнес модели в секторите селско стопанство, туризъм, текстилна и опаковъчна индустрии.  Зелена, Синя и Био-базирана икономики.

 • Дефиниране на Зелена икономика, Синя икономика и Био икономика
 • Кръгов модел в селското стопанство
 • Кръгов модел в сектор Туризъм
 • Кръгов модел в Текстилната индустрия
 • Кръгов модел в индустрията за Пластмасови изделия и опаковки

Видео урок 7: Оценка на жизнения цикъл на продукта – Life Cycle Assessment. Стратегии за проектиране.

 • Функционална единица и референтен поток
 • Анализ на запасите
 • Оценка на въздействието
 • Оценка на жизнения цикъл на кръгов продукт

Видео урок 8: Инженеринг на кръгови системи. Енергетиката и Зелената сделка

 • Системен подход и начин на мислене
 • Методология за оценка на кръговост на материалите_ Material Circularity Indicator (MCI)
 • Анализ на материалния поток – Диаграма на Sankey
 • Био системен инженеринг
 • Сектор Енергетика – въпроси и решения в контекста на Зелената сделка. “Fit for 55” и Таксономия.

Видео урок 9: Добри практики и резултати на компании с кръгов бизнес. Ключови показатели и инструменти за оценка на ефективността на кръгови бизнес модели.   Възможности за финансиране на кръгов бизнес.

 • Индикатори за оценка на кръгов бизнес
 • Как да калкулираме въглеродните емисии
 • Възможности за зелено кръгово финансиране

Видео урок 1: Устойчивост и устойчиво развитие 

 • Цели на ООН за устойчиво развитие (SDGs)
 • Дефиниране на понятието „Устойчивост“ и неговата връзка с  Кръговата икономика
 • Зелената сделка

Видео урок 2: Кръгова икономика и Зелен пакт 

 • Основни политики и стратегии на Зеленият пакт и връзката им с Кръговата икономика
 • Дефиниране на понятието „Кръгова икономика“
 • Разглеждане на модела на пеперудата и 3R – подхода
 • Фундаментални разлики между двата основни потока, участващи в кръговият модел. 

Видео урок 3: Концепции и принципи на КИ. Ползи и бариери при прилагане и внедряване моделите на кръгова икономика

 • Основни концепции за Кръговата икономика
 • Фокус върху Биомимикрията и „От люлка до люлка“ концепции
 • Основни принципи при прехода към Кръгова икономика
 • Кои са възобновяемите енергийни източници
 • Ползи от внедряване на кръгови модели и Бариери пред осъществяването им. 

Видео урок 4: Управление на прехода към Кръгова икономика

 • Управление на прехода към Кръгова икономика
 • Стратегическо управление на ниша за кръгова икономика
 • Преход към Кръгова икономика – основни елементи и модели
 • Кръгово бизнес моделиране

Видео урок 5: Видове кръгови бизнес модели 

 • Кръгова верига за доставки
 • Продукта като услуга
 • Възстановяване и Рециклиране
 • Удължен жизнен цикъл на продукта
 • Споделени платформи

Видео урок 6: Кръгови икономически бизнес модели в секторите селско стопанство, туризъм, текстилна и опаковъчна индустрии.  Зелена, Синя и Био-базирана икономики.

 • Дефиниране на Зелена икономика, Синя икономика и Био икономика
 • Кръгов модел в селското стопанство
 • Кръгов модел в сектор Туризъм
 • Кръгов модел в Текстилната индустрия
 • Кръгов модел в индустрията за Пластмасови изделия и опаковки

Видео урок 7: Оценка на жизнения цикъл на продукта – Life Cycle Assessment. Стратегии за проектиране.

 • Функционална единица и референтен поток
 • Анализ на запасите
 • Оценка на въздействието 
 • Оценка на жизнения цикъл на кръгов продукт 

Видео урок 8: Инженеринг на кръгови системи. Енергетиката и Зелената сделка

 • Системен подход и начин на мислене
 • Методология за оценка на кръговост на материалите_ Material Circularity Indicator (MCI)
 • Анализ на материалния поток – Диаграма на Sankey 
 • Био системен инженеринг
 • Сектор Енергетика – въпроси и решения в контекста на Зелената сделка. “Fit for 55” и Таксономия. 

Видео урок 9: Добри практики и резултати на компании с кръгов бизнес. Ключови показатели и инструменти за оценка на ефективността на кръгови бизнес модели.   Възможности за финансиране на кръгов бизнес.

 • Индикатори за оценка на кръгов бизнес
 • Как да калкулираме въглеродните емисии
 • Възможности за зелено кръгово финансиране

Каква е връзката между КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА, ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ?

Това обучение предлага комбинация от знания и умения, които са необходими на всеки работещ в частния, държавния и неправителствен сектор за целите, възможностите за финансиране на проекти, трансформиране на бизнеси, предприемачество, иновации, нови технологии и дигитализация, свързани с Кръговата икономика като основен елемент от Зелената сделка и основополагащ фактор за успеха при изпълнението на Плана за Възстановяване и Устойчивост на Република България. 

Какво получавате като се включите в обучението:

Обучението е на експертно ниво, като се използва системния подход и плавно се преминава чрез постъпков модел към детайлна информация по темите, с фокус върху добри практики и съществуващи модели.

Знания и умения, свързани с темата за кръгова икономика, дизайн на устойчиви кръгови модели в различни сектори от икономиката, инструменти за финансиране и индикатори за оценка на кръгови бизнес проекти. Пряко приложими в работата и ежедневието ви знания и информация по основните теми, касаещи Зелената сделка и възможностите за развитие на бизнеса в различни области, както и начини и възможности за финансиране на нови кръгови бизнеси. 

За бизнеса (МСП, стартъпи, разрастващи се компании, нови фирми) – Ще разберете накъде да насочите вниманието си и към какви продукти, пазари и клиенти, с цел нови пазарни възможности, разрастване на съществуващ бизнес и създаване на нов такъв, нови пазарни ниши и постигане на по-високи приходи за компанията ви, по-висока степен на конкурентоспособност на външни пазари, разработване на иновации и иновативни процеси, продукти и технологии и тяхното успешно внедряване. 

За консултанти, административен персонал (в държавни ведомства, общини, НПО, асоциации, браншови организации и др. подобни) – придобитите знания от това онлайн обучение ще способстват за по-добри познания към какви модели да насочвате клиентите/членовете си така, че проектите им да бъдат успешни и финансирани, както и как можете да оцените до колко и в каква степен дадена компания може да претендира за внедрен кръгов модел в дейността си. Вашите познания по темата:  

„КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ за РАЗВИТИЕ“ ще ви дадат един нов поглед към възможностите за развитие в сектора/индустрията/организацията, както и ще имате достатъчно задълбочени познания да можете да оцените предизвикателствата и да се справите с тях. 

Видео материали от всяко занятие, допълнителна литература, тестове и достъп за консултация с лектора. Цялото обучение с всички включени материали е 80 учебни часа.  

По време  на обучението, участниците ще имат възможност за достъп до лектора с цел изясняване на възникнали въпроси при предварително заявени дата и час и при наличие на минимум 5 курсиста. Обратната връзка се провежда в онлайн среда. 

*Индивидуална консултация на час във връзка с обучението се заплаща допълнително.

** Индивидуална консултация на час относно конкретен проект се заплаща допълнително. 

Важно: Часове за индивидуална консултация, свързани с обучението ще бъдат определяни 2 пъти в месеца.

За повече информация, следете на сайта. 

Не можете да копирате съдържанието на тази страница