circularedu

Защо да се запишете за това обучение?

Промените и сътресенията в цял свят, както от политическа, така и от икономическа гледна точка, налагат да се възползваме от всички възможности, за да можем да се пригодим към тези промени като личности, като компании, като общество и в същото време да постигнем високи резултати. 

Кръговата икономика дава точно тези възможности. Това е инструмента, който ще ви помогне да постигнете промяна в средата, в която съществувате и работите. Кръговата икономика е една възможност за еволюция, развитие и усъвършенстване във всяка една сфера от нашия живот. Тя ще ви помогне да се издигнете на едно ново ниво, на едно по-високо равнище чрез резултати, които са отвъд вашите очаквания. 

Кръговата икономика не е свързана само с процеси и дейности по рециклиране на отпадъци, батерии или енергийна ефективност. Кръговата икономика е един нов модел и начин на мислене, който ще помогне на всеки, който се стреми към високо ниво на ефективност, увеличение на конкурентоспособността и приходите на ниво компания. 

Кръговата икономика представлява набор от нови възможности за:

Увеличаване конкурентоспособността
Създаване на възможност за сериозно намаляване на разходите
Постигане на висока степен на ефективност и производителност
Увеличаване на печалбата и разрастването на компанията
Постигане на устойчиви бизнес резултати и развитие
Създаване на нови, иновативни продукти/услуги/технологии/системи и др
Създаване на нови контакти и екосистема в международен план
Създаване на възможности за обединяване по различни признаци – по региони, по сектори, по предмет на дейност, на пазарен принцип и др

Кръговата икономика и Зелената сделка засягат всеки един сектор от стопанския живот на всяка една държава. Поради този факт обучението няма ограничения за секторна принадлежност.  

Секторите, в които е доказано приложим модела на Кръгова икономика, са

Селско стопанство, Текстилна и обувна промишленост, Козметична индустрия, Пластмасова и опаковъчна индустрия, Хранително-вкусова и фуражна промишлености, Транспорт, Дърводобивна и мебелна индустрии, Фармацевтична индустрия и Строителен сектор.  Всички тези сектори са подкрепени от процеси на дигитализация и ИКТ. 

Така че е лесно да се разбере защо идеята за кръгова икономика, която предлага нови начини за създаване на по-устойчив модел на икономически растеж, се налага по целия свят. 

Това обучение е предназначено да ви помогне да разберете как да трансформирате бизнеса си така, че той да е печеливш, дългосрочно успешен с възможности за растеж и високо конкурентен на международните пазари, като в същото време създавате продукти и услуги с висока добавена стойност.  

Отзиви

Какво казват хората, които преминаха обученивто

Не можете да копирате съдържанието на тази страница